Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “opdrachtgever”: degene die aan J&L Hapjes Thuis de opdracht verstrekt tot het leveren van levensmiddelen in de meest ruime zin, waaronder, echter niet beperkt tot, het leveren van maaltijden, wijn, delicatessen, (non)alcoholische dranken, zuivel, fruit, brood, groenten e.d. (hierna: de Diensten) danwel aan J&L Hapjes Thuis verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen.

“overeenkomst”: de overeenkomst waarbijJ&L Hapjes Thuis zich jegens de opdrachtgever verbindt te harer behoeve één of meer Diensten te verzorgen op het aangegeven tijdstip en de afgesproken locatie tegen de afgesproken prijs.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de opdrachtgever en J&L Hapjes Thuis gesloten overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen bindend tussen partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Alle aanbiedingen en/of offertes doorJ&L Hapjes Thuis, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5J&L Hapjes Thuis is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren Diensten en goederen in de meest ruime zin te verhogen indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van de grondstoffen en/of bij derden in te kopen diensten, en/of van overheidswege een verhoging hebben ondergaan. Daarnaast is J&L Hapjes Thuis gerechtigd de overeengekomen prijzen van de nog te leveren Diensten en goederen in de meest ruime zin te verhogen indien het spoedeisend karakter van de overeenkomst dusdanig is dat dit additionele kosten voor J&L Hapjes Thuis met zich meebrengt. 

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van J&L Hapjes Thuis aan de opdrachtgever zijn vrijblijvend.

3.2 Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand zodra de bevestiging van de opdrachtgever van de offerte c.q. de aanbieding door J&L Hapjes Thuis schriftelijk of telefonisch is aanvaard.

 

Artikel 4: Vergunningen

4.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle in het kader van de Diensten benodigde vergunningen.

 

Artikel 5: Meerwerk

5.1 J&L Hapjes Thuis is gerechtigd de kosten van meerwerk c.q. wijzigingen in de overeenkomst bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Betaling

6.1 De opdrachtgever dient de facturen van J&L Hapjes Thuis danwel hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 2.7 aan J&L Hapjes Thuis verschuldigd is binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.

7.2 De opdrachtgever is eveneens het volledige factuurbedrag verschuldigd ingeval niet geleverd wordt vanwege een niet-tijdige afzegging aan de zijde van de opdrachtgever, dat wil zeggen 48 uur voor levering van de Diensten. In het geval van een tijdige afzegging van de opdracht is de opdrachtgever in ieder geval de reeds gemaakte kosten verschuldigd.

7.3 De opdrachtgever is in het geval als bedoeld in 10.4 niet gerechtigd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium te verrekenen of anderszins niet te betalen.

7.4 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten voor invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht om de reële kosten te vorderen, indien deze hoger zijn.

7.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, dan van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.6 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens J&L Hapjes Thuis hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk.

7.9 De opdrachtgever is eveneens het overeengekomen bedrag verschuldigd ingeval een klacht, als bedoeld in artikel 10, onredelijk laat wordt ingediend alsmede goederen te laat retour worden gestuurd.

 

Artikel 8: Tekortkoming/overmacht

8.1 Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft J&L Hapjes Thuis het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

8.2 Indien de levering van de Diensten door overmacht niet op de overeengekomen plaats en tijd kan plaatsvinden, zal J&L Hapjes Thuis zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever melding doen en bevorderen dat de levering van de Diensten elders doorgang vindt, tenzij de opdrachtgever tijdig, dat wil zeggen minimaal 48 uur vóór de geplande levering van de Diensten, aan J&L Hapjes Thuis laat weten daarop geen prijs te stellen.

8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
a. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 136/ 1981;
b. ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de opdrachtgever;
c. het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie J&L Hapjes Thuis voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

 

Artikel 9: Ontbinding

9.1 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat zij betaling van de overeengekomen prijs kan weigeren danwel terugbetaling kan verlangen van het door de opdrachtgever reeds betaalde bedrag.

9.2 J&L Hapjes Thuis is te allen tijde gerechtigd in geval van overmacht als omschreven in artikel 8 de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 In geen geval is J&L Hapjes Thuis, behoudens opzet danwel daaraan grenzende grove schuld, aansprakelijk voor de uit overmacht c.q. toerekenbare tekortkoming voortvloeiende schade.

10.2 J&L Hapjes Thuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van geldige vergunningen en documenten van welke aard dan ook van door haar ingeschakelde derden.

10.3 J&L Hapjes Thuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever uitgenodigd publiek.

10.4 J&L Hapjes Thuis is niet aansprakelijk voor mogelijke tekortkomingen, van welke aard dan ook, echter met name indien er sprake is van te late leveringen, indien de overeenkomst een spoedeisend karakter draagt. Partijen kunnen in redelijkheid schriftelijk nader overeenkomen wanneer een overeenkomst
een spoedeisend karakter draagt, naast het gestelde in 2.6.

10.5 Iedere schade die door de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden danwel door het publiek wordt toegebracht aan J&L Hapjes Thuis, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van de activiteit worden gebruikt, komt voor rekening van de opdrachtgever.

10.6 De opdrachtgever vrijwaart J&L Hapjes Thuis voor alle aanspraken van derden voorzover deze voorvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

 

Artikel 11: Klachtenprocedure

11.1 Klachten betreffende geleverde diensten en/of goederen dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering van de Diensten schriftelijk te worden ingediend bij J&L Hapjes Thuis.

11.2 In ieder geval is als laat aan te merken nadat de geleverde diensten en/of goederen afgenomen en/of verbruikt zijn, alsdan worden de klachten niet in behandeling genomen.

11.3 Naar aanleiding van een gegronde klacht dienen de goederen voorzover mogelijk ongebruikt binnen 24 uur retour afzender te worden gestuurd.

 

Artikel 12: Geschillen

12.1 Op de overeenkomst tussen J&L Hapjes Thuis en de opdrachtgever is het Nederlands
recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen J&L Hapjes Thuis en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacyverklaring

Bescherming van je privacy
Wij doen al het mogelijke om je privacy te beschermen.
Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij vragen alleen die gegevens, die we ook strikt nodig hebben.

Het verspreiden van gegevens
Je persoonlijke gegevens worden door ons nooit aan anderen beschikbaar gesteld, tenzij wij hier juridisch toe verplicht zijn of nadat je daar toestemming voor hebt gegeven.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om de beveiliging van je persoonlijke gegevens te waarborgen.

Cookies en Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics voor statistieken over het websitegebruik. De informatie die hiervoor verzameld wordt kan bestaan uit je IP-adres, het type browser, het besturingssysteem, de domeinnaam en verwijzende website-adressen.
Er worden Cookies opgeslagen, maar als je ze blokkeert blijft de site normaal werken.

Contactgegevens
Wij stellen je opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Je kunt daar onderstaande contactgegevens voor gebruiken.

J&L Hapjes Thuis

Vouter 49 1671 LE

Medemblik

Zie ook Contact

Wij gebruiken cookies om jouw internet-ervaring te optimaliseren.   Meer info